ಥ⌣ಥ the boob life chose me

NOT DONE YET!
WILL GET THERE. PROMISE!
Hope you guys like my new theme, I think I did pretty good...kinda cute?
STILL NOT ACCEPTING REQUESTS!!!
IF YOU REQUEST ILL JUST DELETE IT.
Tag list, finishing new theme, and emptying my ask box comes first!

   6 / 72

CRAYONS

imageimageimageimageimage image image image

DESSERT PARFAITS

imageimageimageimageimageimage

EYEBALLS

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LIGHT BULBS

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

MORE DIVIDERS

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

NSFW SIGNS

imageimageimageimageimage

SHUGO CHARA!

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

imageimage

MINI BENTO

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

JOJO’S BIZZARE ADVENTURE REQUEST

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

PILLS/DRUGS

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

THEME
Large Rainbow Pointer